Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

  1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése:            HORNOS kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:     13-09-060717

Adatkezelő székhelye:                  2600 Vác, Zrínyi u. 39.

Adatkezelő képviselője:                Hornos Márton

E-mail:                                           uzlet@hornos.hu

2.  Adatkezelés jogszabályi háttere, hatálya

A Társaság a személyes adatok kezelését az alábbi szabályok alapján végzi:

    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

    Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről … (általános adatvédelmi rendelet)

    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.

 A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott fogalommeghatározásokkal.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2020. május 25. napjától visszavonásig tart.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a www.hornos.hu oldal  látogatói részére a kapcsolatfelvétel biztosítása, regisztrált felhasználók részére áru, szolgáltatás megrendelésének lehetővé tétele. A Felhasználók űrlap segítségével felvehetik a kapcsolatot az Adatkezelővel, üzenetet küldhetnek, önkéntesen regisztrálhatnak.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A Felhasználók az általuk kezdeményezett kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

4. Általános rendelkezések

Adatkezeléssel érintettek köre: a www.hornos.hu oldalon az Adatkezelővel önkéntesen kapcsolatot felvenni kívánó felhasználók, regisztrált felhasználók.

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás.

Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az Érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési tájékoztató az irányadó.

A Felhasználó az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával igazolja az Adatkezelési tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében, az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig.

Ha az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása alapján – tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkavállalónál kezdeményezni.

5. A kezelt személyes adatok köre

A kapcsolatfelvétel, hibabejelentés, ajánlatkérés során kezelt személyes adatok köre:

Név

Cím

E-mail cím

Telefonszám

Regisztráció esetén:

Felhasználónév

Telefonszám

Jelszó

E-mail cím

Születési név

Bankszámlaszám

Számlázási adatok (név, irányítószám, település, cím)

Szállítási adatok (irányítószám, település, cím)

Céges ügyfél kapcsolattartó esetén munkahely

 

6. Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők) személye:

Hornos kft

Lidl Magyarország BT

Szállítást végző logisztikai partnerek

 7. Adattovábbítás külföldre

Külföldre adattovábbítás nem történik.

8. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a tájékoztatás, ajánlat küldés teljesítéséhez szükséges ideig.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

 9. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére az Adatkezelő, továbbá az adatkezelő erre kijelölt munkatársai és a 6. pontban megjelölt adatfeldolgozók a jogosultak.

10. Tájékoztatás adatbiztonsági intézkedésekről

Az Adatkezelő munkavállalói munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be az Adatkezelő által kezelt személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Az Adatkezelő adatvédelmi rendszerének felügyeletét az ügyvezető látja el.

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát, védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

11. Tájékoztatás az érintettek jogairól

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak.

 Az érintettek jogai:

11.1.  A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 11.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 11.3. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a törlés általános adatvédelmi rendeletben meghatározott feltételei fennállnak.

11.4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

11.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

 – az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

11.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben ennek az általános adatvédelmi rendeletben foglalt feltételei fennállnak.

11.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

11.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén / profilalkotás

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

12. Tájékoztatás a hozzájárulás visszavonásának jogáról

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

13. Tájékoztatás a cookie-k (sütik) kezeléséről, automatizált adatkezelésről, ezekkel kapcsolatos adattovábbítás tényéről, marketing tevékenységről, hírlevélről

 A cookie-k ismertetése

Tartalomszolgáltató: Microsoft

A következőkre vonatkozik: Windows Internet Explorer 9 Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional, …

A cookie-k rövid szöveges karakterláncok, amelyek az adott webhely beazonosításában segítenek. A cookie-k a felhasználó állapotára vonatkozó adatokat tartják nyilván, miközben az egy adott webhely különböző lapjain böngész, illetve amikor később visszatér ugyanerre a webhelyre.   

eljárások) című RFC-dokumentumból tudhat meg többet. Az RFC-dokumentumokat a következő RFC-szerkesztői webhelyen találja meg: 

http://www.rfc-editor.org

Cookie-kat létrehozhatnak HTML-lapokon lévő ügyféloldali parancsfájlok (például Microsoft Visual Basic Scripting Edition vagy JScript nyelvű fájlok), a Microsoft Win32 internetes szolgáltatásokat (InternetSetCookie és InternetGetCookie) használó, Win32-alapú programok, illetve kiszolgálóoldali parancsfájlok (például Visual Basic Scripting Edition nyelven írt, ASP lapon lévő fájlok vagy CGI típusú parancsfájlok). 

Fontos! A cookie-k nem alkalmasak kód (azaz programok) futtatására vagy vírusok másik számítógépre történő eljuttatására. hiszen a cookie azt közli az adott webkiszolgálóval, hogy egy bizonyos weblapot már korábban is meglátogatott böngészőjével a felhasználó. Ha a felhasználó például weblapokat szab testre vagy termékekre, szolgáltatásokra iratkozik fel egy webhelyen, a létrehozott cookie segítségével a weblapot tároló kiszolgáló tárolni tudja a felhasználó megfelelő adatait. Ez egyszerűsíti a személyes adatok (például a számlázási cím vagy a szállítási cím stb.) rögzítésének folyamatát. A webhely ismételt meglátogatásakor a program be tudja olvasni a korábban már megadott felhasználói adatokat, így a webhely szolgáltatásainak használata is kényelmesebbé válik. 

Lehetősége van engedélyezni vagy letiltani a cookie-kat, de dönthet úgy is, hogy az Internet Explorer kérjen engedélyt a cookie-k fogadására. Ne feledje, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes webes szolgáltatások nem működnek megfelelően, és a letiltás nem jelenti a számítógép internetes jelenlétének elrejtését, sőt, a böngészési szokások továbbra is követhetőek maradnak. A letiltást követően a HTTP-kérések továbbra is tartalmazzák a kiindulási helyet (HTTP-alapú hivatkozó), az IP-címet, a böngészőprogram verziószámát, az operációs rendszer verziószámát és egyéb információt. 

Cookie-k kezelése az Internet Explorer programban

A cookie-k Internet Explorer programban történő kezeléséről az alábbi szakaszokban talál bővebb felvilágosítást.

 Internet Explorer 9 esetén

Az Internet Explorer 9 programban található cookie-k törléséhez tegye a következőket:

    Az Internet Explorer megnyitásához kattintson a Start gombra. Írja be az Internet Explorer kifejezést a Keresés mezőbe, majd az eredmények listájában kattintson az Internet Explorer elemre.

    Kattintson az Eszközök gombra, mutasson a Biztonság elemre, majd kattintson a Böngészési előzmények törlése parancsra.

    Jelölje be a Cookie-k jelölőnégyzetet, majd kattintson a Törlés gombra.

Az összes cookie blokkolásához vagy engedélyezéséhez az Internet Explorer 9 programban kövesse az alábbi lépéseket:

    Az Internet Explorer megnyitásához kattintson a Start gombra. Írja be az Internet Explorer kifejezést a Keresés mezőbe, majd az eredmények listájában kattintson az Internet Explorer elemre.

    Kattintson az Eszközök gombra, majd kattintson az Internetbeállítások elemre.

    Kattintson az Adatvédelem lapfülre, majd a Beállítások csoportban húzza a csúszkát a legfelső beállításra az összes cookie letiltásához, vagy a legalsó beállításra az összes cookie engedélyezéséhez. Ezután kattintson az OK gombra.

Cookie-k megtekintése és törlése az Internet Explorer 9 programban.

Cookie-k kezelése az Internet Explorer 9 programban

Internet Explorer 8 esetén

Az Internet Explorer 8 programban található cookie-k törléséhez tegye a következőket:

    Az Internet Explorer megnyitásához kattintson a Start gombra. Írja be az Internet Explorer kifejezést a Keresés mezőbe, majd az eredmények listájában kattintson az Internet Explorer elemre.

    Kattintson a menü Eszközök elemére, majd válassza a Böngészési előzmények törlése parancsot.

    Jelölje be a Cookie-k jelölőnégyzetet, majd kattintson a Törlés gombra.

Az összes cookie blokkolásához vagy engedélyezéséhez az Internet Explorer 8 programban kövesse az alábbi lépéseket:

    Az Internet Explorer megnyitásához kattintson a Start gombra. Írja be az Internet Explorer kifejezést a Keresés mezőbe, majd az eredmények listájában kattintson az Internet Explorer elemre.

    Kattintson az Eszközök gombra, majd kattintson az Internetbeállítások elemre.

    Kattintson az Adatvédelem lapfülre, majd a Beállítások csoportban húzza a csúszkát a legfelső beállításra az összes cookie letiltásához, vagy a legalsó beállításra az összes cookie engedélyezéséhez. Ezután kattintson az OK gombra.

Internet Explorer 7 esetén

Az Internet Explorer 7 programban található cookie-k törléséhez tegye a következőket:

    Az Internet Explorer megnyitásához kattintson a Start gombra. Írja be az Internet Explorer kifejezést a Keresés mezőbe, majd az eredmények listájában kattintson az Internet Explorer elemre.

    Kattintson a menü Eszközök elemére, majd válassza a Böngészési előzmények törlése parancsot.

    Kattintson a Cookie-k törlése gombra.

    A cookie-k törlésére vonatozó kérdés megjelenésekor kattintson az Igen gombra

Az összes cookie blokkolásához vagy engedélyezéséhez az Internet Explorer 7 programban kövesse az alábbi lépéseket:

    Az Internet Explorer megnyitásához kattintson a Start gombra. Írja be az Internet Explorer kifejezést a Keresés mezőbe, majd az eredmények listájában kattintson az Internet Explorer elemre.

    Kattintson az Eszközök gombra, majd kattintson az Internetbeállítások elemre.

    Kattintson az Adatvédelem lapfülre, majd a Beállítások csoportban húzza a csúszkát a legfelső beállításra az összes cookie letiltásához, vagy a legalsó beállításra az összes cookie engedélyezéséhez. Ezután kattintson az OK gombra.

Internet Explorer 6 esetén

Az Internet Explorer 9 programban található cookie-k törléséhez tegye a következőket:

    Az Internet Explorer megnyitásához kattintson a Start gombra. Írja be az Internet Explorer kifejezést a Keresés mezőbe, majd az eredmények listájában kattintson az Internet Explorer elemre.

    Kattintson az Eszközök gombra, mutasson a Biztonság elemre, majd kattintson a Böngészési előzmények törlése parancsra.

    Jelölje be a Cookie-k jelölőnégyzetet, majd kattintson a Törlés gombra.

A cookie-k kezeléséről az Internet Explorer 6 böngészőben további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:

Cookie-k kezelése az Internet Explorer 6 programban

Állandó cookie-k és munkamenetenkénti cookie-k

A cookie-k lehetnek memóriában tárolt (munkamenet-) cookie-k vagy a merevlemezen tárolt (állandó) cookie-k. Ez utóbbiakat a felhasználói profil mappájának Cookies mappájába vagy a

Windows_mappaCookies mappába írja a rendszer. Az ideiglenes internetes fájlok indexét a tényleges cookie-fájlokra hivatkozó mutatókkal frissíti a program.

Az állandó és munkamenet-cookie-król a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

 Az Internet Explorer Állandó és Munkamenet-cookie-jainak ismertetése

– Belső és külső cookie-k

A belső cookie-k a gazdatartományhoz társított cookie-k, míg a külső cookie-k más tartománytól származnak. Tegyük fel például, hogy az URL-cím címsorba történő beírásával meglátogatja a www.example1.com webhelyet, és a sample.example1.com, a www.example2.com és a www.example1.net webhelyen reklámcsíkok láthatók a lap tetején. Ha az összes webhely cookie-t próbál meg elhelyezni a felhasználó számítógépén, akkor a www.example1.com és a sample.example1.com webhelyről érkező cookie-k belső cookie-nak, míg a www.example2.com és a www.example1.net címről érkező cookie-k külső cookie-nak számítanak.

MEGJEGYZÉS: Ha a www.example1.com címen elérhető webhelyet biztonságos, HTTPS protokollal biztosított kapcsolattal keresi fel, a lapon lévő, nem a HTTPS protokollt használó tartalom külső tartalomnak minősül. Tartsa szem előtt azt is, hogy a keretkészlettel cookie-kat használó webhelyek meglátogatásakor, illetve egy másik webhelyen tárolt portál megnyitásakor a cookie-kat külső tartalomként értelmezi a rendszer.

A cookie-k felhasználói profilhoz rendelése egyedi módon zajlik, és a cookie-kat kizárólag az azokat kibocsátó gazdatartomány olvashatja.

Fontos! Az Internet Explorer 4 és az Internet Explorer 5 program ismert hibája következtében egyes webhelyek olyan cookie-kat is beolvashatnak, amelyek egy másik gazdatartományból származnak. A probléma javítását a Microsoft az Internet Explorer 5.01 Service Pack 1 csomagban és annak újabb verzióiban, valamint az Internet Explorer 5.5 programban és annak újabb verzióiban adta ki.

Lidl Magyarország Bt Az Internet Explorer 6 program a Platform for Privacy Preferences (P3P) szabványon alapuló, magas szintű cookie-szűrést valósít meg. Az Internet Explorer 6 böngésző alapértelmezés szerint blokkolja a házirenddel (azaz egy tömörített, számítógépek által olvasható adatvédelmi nyilatkozattal) nem rendelkező külső cookie-kat, valamint a külső féltől származó azon cookie-kat, amelyek házirendje a személyhez köthető adatok használatát engedélyezés nélkül lehetővé teszi. Az adatvédelmi szabályzatukban a személyes azonosításra alkalmas adatok hallgatólagos jóváhagyás nélküli felhasználását közlő belső cookie-kat a rendszer lefokozza (azaz az Internet Explorer bezárása esetén törli őket). Az adatvédelmi szabályzat